Laskelma oman pääoman muutoksista

Laskelma oman pääoman muutoksista

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus

€ 000


Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

SVOP-

rahasto

Muut

rahastot

Muunto-

erot

Kertyneet

voitto-
varat

Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015
2 088 7 899 31 370 5 204 401 -10 243

36 719

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - - - 5 228 5 228

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - 5 228 5 228

Osingonjako

- - - - - -1 039 -1 039

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - - - - -111 -111

Laajan tuloslaskelman erät

- - - - 91 -

91

 

-

-

-

-

91

1 150

-1 059

               
Oma pääoma 31.12.2015
2 088

7 899

31 370 5 204 492 -6 166 40 887  
               

€ 000

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

SVOP-

rahasto

Muut

rahastot

 Muunto-
erot
Kertyneet
voitto-
varat
 Oma

pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016
2 088
7 899 31 370
5 204
492 -6 166

40 887

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - -

-

79 907 79 907

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - 73 741 120 794

Osingonjako

- - - - - -1 659 -1 659

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - - - - 39 39

Laajan tuloslaskelman erät

- - - - -716 -

-716 

Jakautumisvastike käyvin arvoin

 - - - - - -85 771 -85 771

Ylikurssirahaston purku*

- -7 899 7 899 - - - 0

Jakautumisen vaikutus

- - -9 220 - - 9 220 0

Muut erät

- - - - - 128 128

 

- - - -  -716  -78 043

 -87 980

               
Oma pääoma 31.12.2016
2 088  0  30 050  5 204  -224  -4 303   32 814
* Jakautumiseen liittyvä ylikurssirahaston siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtiin yhtiökokouksen päätöksellä 16.3.2016.       

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2016
Emo

2015
Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 30 050 31 370

Voitto edellisiltä tilikausilta

1 224 72

Tilikauden voitto

2 298 2 772

Yhteensä

33 571 34 215