Konsernin tase

Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 14 40 558 920,80 44 549 716,77
Muut aineettomat hyödykkeet 14 1 285 520,80 6 485 718,65
Aineelliset hyödykkeet 13 2 386 983,09 1 859 081,61
Myytävissä olevat sijoitukset 25 624 427,48 626 983,95
Pitkäaikaiset saamiset   213 613,50 14 143,75
Pitkäaikaset vuokravakuudet   0,00 15 517,00
Laskennalliset verosaamiset 15 194 053,47 293 254,10
    45 263 519,14 53 844 415,83
Lyhytaikaiset varat      
       
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 19 131 968,28 23 741 136,85
Rahavarat 17 1 994 279,91 6 709 753,90
    21 126 248,19 30 450 890,75
       
Varat yhteensä   66 389 767,33 84 295 306,58
       

Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 18 2 087 564,50 2 087 564,50
Ylikurssirahasto   0,00 7 899 485,80
Muu rahasto   5 203 821,24 5 203 821,24
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   30 049 535,32 31 370 258,22
Muuntoerot   -224 359,71 492 089,27
Kertyneet voittovarat   -84 209 512,63 -11 393 572,90
Tilikauden voitto   79 906 546,49 5 227 559,96
    32 813 595,21 40 887 206,09
       
Oma pääoma yhteensä   32 813 595,21 40 887 206,09
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 15 181 118,85 253 912,21
Rahoitusvelat 21 8 975 282,58 8 195 899,94
Muut pitkäaikaiset velat   0,00 874 631,80
    9 156 401,43 9 324 443,95
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat   9 646 402,06 14 806 437,84
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat   421 200,16 1 005 440,71
Varaukset 20 254 505,00 168 500,00
Siirtovelat   9 386 654,03 12 786 467,72
Rahoitusvelat 21 4 711 009,44 5 316 810,27
    24 419 770,69 34 083 656,54
       
Velat yhteensä   33 576 172,12 43 408 100,49
       
Oma pääoma ja velat yhteensä   66 389 767,33 84 295 306,58