Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalas­kelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

 

   

Liiketoiminnan rahavirta:

   

Katsauskauden voitto

79 906 4 247

Oikaisut tilikauden tulokseen

1 325 1 317

Käyttöpääoman muutos

870 -345

Maksetut korot

-270 -179

Saadut korot

118 5

Maksetut verot

-1 603 377

Lopetetut toiminnot

-76 535 1 257

Liiketoiminnan rahavirta

3 811 6 679
     

Investointien rahavirta:

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-2 158

-1 187

Hankitut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-2 099 -
Lopetetut toiminnot -217 -233

Investointien rahavirta

-4 474 -1 420 
     

Rahoituksen rahavirta:

   

Rahoitusleasing velkojen lyhennys

-747 294

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-11 900 -3 000

Lyhytaikaisten lainojen nostot

4 000 276

Pitkäaikaisten lainojen nostot

9 925 0

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-1 855 -1 039

Lopetetut toiminnot

-951 -303

Rahoituksen rahavirta

-1 528 -3 772 

 

   

Rahavarojen muutos

-2 191 1 486 
 
   

Rahavarat tilikauden alussa

6 710 5 132 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

-224

91

Jakautumisessa siirtyneet rahavarat

-2 301 -

Rahavarojen muutos

-2 191 1 486

Rahavarat tilikauden lopussa

1 994 6 710