30. Tunnuslukujen laskentakaavat

Konsernin liitetiedot

30. Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Oman pääoman tuotto-% (ROE):

(Voitto tai tappio ennen veroja – verot) x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Omavaraisuusaste (%):

(Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

Tulos ennen veroja – verot +/– vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Osinko/osake:

Kokonaisosinko
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osinko/tulos (%):

Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos

Nettovelkaantumisaste (net gearing):

(Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100

Oma pääoma

Efektiivinen osinkotuotto-%:

Osakekohtainen osinko x 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E):

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos