29. Lopetetut toiminnot

Konsernin liitetiedot

29. Lopetetut toiminnot

16.3.2016 pidetyn Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Digian osittaisjakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Osittaisjakautumisen tuloksena Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyneelle uudelle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Oheisessa taulukossa on esitetty Qt-liiketoiminnan keskeiset taloudelliset luvut lopetettujen toimintojen lukuina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

Lopetetut toiminnot 2016
Liikevaihto 10 619
Liikevoitto 848*
Jakautumisen tulosvaikutus 74 994
Katsauskauden voitto 75 842
   
Liikearvo 6 562
Muut aineelliset oikeudet 5 742
Aineelliset hyödykkeet 515
Myyntisaamiset 6 532
Rahavarat 2 301
Muut saatavat 1 058
Saadut ennakkomaksut 6 550
Muut velat 4 947
* Sisältää jakautumiseen liittyviä kuluja 0,4 miljoonaa euroa