28. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Konsernin liitetiedot

28. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


€ 000

2016

2015

2014

2013


2012

Toiminnan laajuus

       

 

Liikevaihto, € 000

86 463 80 946 97 433 99 740 100 448

- muutos edelliseen vuoteen, vertailukelpoinen, %

6,8 % - -2,3 % -0,7 % -17,6 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

1 660 1 473 1 147 1 598 802

- % liikevaihdosta

2 % 1 % 1 % 2 %

1 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

- - - -

 -

- % liikevaihdosta

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Henkilöstön vertailukelpoinen määrä 31.12.

872 759 932 938 982

Henkilöstö keskimäärin

810 753 935 939 1 025

 

       

 

Kannattavuus

       

 

Liikevoitto, € 000

5 419 5 854 4 310 -2 822 6 884

- % liikevaihdosta

6 % 7 % 4 % -3 % 7 %

Tilikauden voitto, € 000

4 064 4 246 2 850 -4 067 4 024

- % liikevaihdosta

5 % 5 % 3 % -4 % 4 %

Oman pääoman tuotto, %

11 % 14 % 8 % -10 % 10 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

11 % 16 % 9 % -4 % 11 %
 
         

Rahoitus ja taloudellinen asema

       

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

13 686 13 513 16 245 16 883 19 849

Rahavarat, € 000

1 994 6 710 5 132 6 454 8 283

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

36 % 17 %

30 %

 29 %

 28 %

Omavaraisuusaste, %

50 % 54 % 51 % 50 % 53 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

3 811 6 679 1 824 4 855 19 946

Osingot (maksettu)*

1 059 1 039 2 082 2 082 2 077

Tulos/osake, eur, laimentamaton

0,20 0,20 0,14 -0,20 0,19

Tulos/osake, eur, laimennettu

0,20 0,20 0,14 -0,20 0,19

Oma pääoma/osake

1,57 1,96 1,76 1,73 2,01

Osinko/osake (2016 ehdotus)

0,08  0,08 0,05 0,10 0,10

Osinko/tulos

- 32 % 36 % -

53 %

Efektiivinen osinkotuotto

-

3 %

2 % 3 % 4 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

16,58 28,04 19,0 -

13,79

Osakkeen alin kaupantekokurssi

2,81 2,74 2,66 2,65 2,28

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

7,40 7,47 4,59 4,34 3,30

Osakkeen keskikurssi

4,32 4,05 3,79 3,19 2,82

Osakekannan markkina-arvo

65 758 146 338 55 529 81 624 54 694

Osakevaihto, kpl

4 200 698 7 652 995 3 864 505 4 095 297 1 652 971

Osakevaihto, %

20 % 37 % 19 % 20 % 8 %
 * Vuonna 2012 ja 2014 maksettu osingon sijasta oman pääoman palautuksena.
 

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 738 761 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 738 761 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 726 838 kpl. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Vertailuluvut 2015 on tuloksen osalta oikaistu. Vertailuluvut vuosilta 2014–2012 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.