21. Rahoitusvelat

Konsernin liitetiedot

21. Rahoitusvelat


€ 000

2016

Käyvät arvot

2015

Käyvät arvot

2016

Tasearvot

2015
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

Pankkilaina

8 000 7 500 8 000 7 500

Rahoitusleasingvelat

975 696 975 696

Yhteensä

8 975 8 196 8 975 8 196

 

       

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

Pankkilaina

4 000 4 500 4 000 4 500

Rahoitusleasingvelat

711 817 711 817

Yhteensä

4 711 5 317 4 711 5 317

Yhteensä

13 686 13 513 13 686 13 513

Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehtot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin ja nettovelkaantumisaste. Tilikaudella 2016 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Kovenanttien maksimi- ja minimiarvot sekä yhtiön toteumat 31.12.2016 on esitetty alla:

          Kovenanttiarvo Toteuma
Nettovelat / EBITDA, enintään  2,5 1,5
Nettovelkaantumisaste, enintään 60 % 36 %

Digia Oyj sopi kolmivuotisesta rahoituslainojen järjestelystä Danske Bank Oyj:n kanssa 14.4.2016. Lainajärjestelyssä korvattiin Digian yhteensä 12 miljoonan euron lainakanta. Uuden rahoitusjärjestelyn kokonaismäärä oli 17 miljoonaa euroa. Rahoitussopimukseen liittyy tavanomaisia yhtiön vakavaraisuuteen ja velanhoitokykyyn liittyviä kovenanttiehtoja. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne ovat sidottu Euriborkorkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli tilikaudella 2016 0,9 % (2,1 % tilikaudella 2015).

Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2016 oli 2,34 % (2,74 % tilikaudella 2015).


Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2016

2015

2016

- 5 317

2017

4 711 7 979

2018

2 581 213

2019

6 277 4

2020

111 -
2021 56 -

Yhteensä

13 686 13 513

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2016 ja vertailukaudella 2015. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
31.12.2016

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

12 000 12 186 4 096 2 073 6 017

Rahoitusleasingvelat

1 686 1 686 711 581 394

Ostovelat ja muut velat

5 063 5 063 5 063 0 0

Yhteensä

18 749 18 935 9 870 2 654 6 411
           

€ 000
31.12.2015

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

12 000 12 159 4 649 7 510 0

Rahoitusleasingvelat

1 513 1 513 817 479 217

Ostovelat ja muut velat

3 324 3 324 3 324 0 0

Yhteensä

16 837
16 996
8 790
7 989
217