19. Osakeperusteiset maksut

Konsernin liitetiedot

19. Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle.

Digia Oyj:n hallitus päätti 12.3.2015 uuden osakepohjaisten kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille.

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015–2017. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Kultakin ansaintajaksolta yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla kotimaan liiketoiminnan avainhenkilöillä on oikeus yhteensä enintään 115 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmästä on myönnetty tilikaudella osakepalkkioina yhteensä enintään 112 499 kappaletta.


Osakepalkkiojärjestelmän perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon.

 

Toimitusjohtajan
osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

Avainhenkilöiden
osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

 

 

 

Myöntämispäivä

12.3.2015 12.3.2015

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Toimitusjohtaja Avainhenkilöt

Osakepalkkioita enintään kpl*

50 000 65 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

1.1.2015 1.1.2015

Ansaintajakso päättyy, pvm

31.12.2015 / 31.12.2016 /

31.12.2017

31.12.2015 / 31.12.2016 /

31.12.2017

Oikeuden syntymäehdot

Osakekohtainen tulos ja

liikevaihto

Osakekohtainen tulos ja

liikevaihto

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

2,8 2,8

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

1,0 1,0

Henkilöitä (31.12.2016)

1 7
* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.  

Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2016 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.Tilikauden 2016 tapahtumat

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

Bruttomäärät 1.1.2016**

 

 

Kauden alussa ulkona olleet

50 000 62 499

 

   

Tilikauden muutokset

   

Kaudella myönnetyt

-

-

Kaudella menetetyt

8 667 25 595

Kaudella toteutetut

41 333 36 904

 

   

Bruttomäärät 31.12.2016**

   

Kauden lopussa ulkona olevat

0 0

Kauden lopussa toteutettavissa olevat

0 0
** Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).

Käyvän arvon määrittäminen

Osakeperusteisen maksun käypä arvo määritellään päivänä, jolloin järjestelmästä on sovittu yhtiön ja kohderyhmän kesken. Kun osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jakautuu palkkion käyvän arvon määrittäminen IFRS 2 -standardin mukaisesti kahteen osaan: osakkeina selvitettävään ja käteisenä selvitettävään osuuteen. Osakkeina selvitettävä osuus kirjataan omaan pääomaan ja käteisenä selvitettävä maksu vieraaseen pääomaan. Käteisenä selvitettävän maksuosuuden käypää arvoa arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä ansaintajakson päättymiseen asti, ja velan käypä arvo muuttuu täten Digian osakkeen hinnan mukaisesti.


Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2016 tulokseen

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan,
€ 000
Toimitusjohtajan

osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

Avainhenkilöiden
osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

 Yhteensä

Tilikauden kulu

osakeperusteiset maksut

128 118 247

Osakeperusteiset maksut, oma pääoma

31.12.2015

67 85 152

Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka

31.12.2015

51 65 116
       

Vuoden 2015 vertailutiedot

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan,
€ 000
Ylimmän johdon

osakepalkkiojärjestelmä

2014–2016

Kotimaan järjestelmä
2015–2017

Qt-järjestelmä

2015–2017

Yhteensä

Tilikauden kulu

osakeperusteiset maksut

92 451 299 842
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2015 14 167 113 294
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2015 78 284 187 548