18. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Konsernin liitetiedot

18. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

 

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

 (€ 000)

1.1.2015

20 875 645

2 088

31.12.2015

20 875 645

2 088
     
 

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

 (€ 000)

1.1.2016

20 875 645

2 088

31.12.2016

20 875 645

2 088
     

Osakkeiden enimmäismäärä on 48 miljoonaa kappaletta (48 miljoonaa kappaletta 2015). Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakkeiden nimellisarvo on 0,1 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 2015). Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vastaa 0,7 prosenttia osakkeiden lukumäärästä. Katsauskauden lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa 91 435 osaketta.

Ylikurssirahasto koostuu osakemerkinnässä osakkeesta maksetusta nimellisarvon ylittävästä määrästä. Muu rahasto on muodostunut hankittujen liiketoimintojen käypään arvoon arvostamisesta konsernitilinpäätöksessä. Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Ylikurssirahaston 7 889 tuhannen euron siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtiin yhtiökokouksen päätöksellä 16.3.2016.