14. Aineettomat hyödykkeet

Konsernin liitetiedot

14. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Liikearvo


Kehittämis-
menot

Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
2016
Yhteensä
2015

Hankintameno 1.1.

95 944 2 487 34 177 132 608  132 501

Jakautumisessa siirtynyt hankintameno

-6 562 - -7 162 -13 724 -

Lisäykset

2 572 - 1 249 3 821 140

Vähennykset

- - -227 -227 -33

Hankintameno 31.12.

91 954 2 487 28 037 122 478 132 608

 

         

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-51 394 -2 487 -27 691 -81 572 -80 192

Jakautumisessa siirtyneet poistot

- - 1 510 1 510 -

Poistot

- - -571 -571 -1 380

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-51 394 -2 487 -26 751 -80 632 -81 572

 

         

Kirjanpitoarvo 1.1.

44 550 0 6 486 51 036 52 309

Kirjanpitoarvo 31.12.

40 559 0 1 286 41 844 51 036
           

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestaus tehdään liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa:

€ 000 Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot
katsauskauden
aikana
 Liikearvo  Muut erät

 Testattava

arvo

yhteensä

Digia 968 306 40 559 6 060 47 587
 

Vuonna 2016 hankitun liiketoiminnon liikearvon osuus on 2 572 meur.

Digian toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia:
Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2017 budjetin mukaan. Viiden vuoden ennustejakson aikana liikevaihdon vuosittainen kasvu 10,0 prosenttia ja sen jälkeen 2,0 prosenttia, liikevoitto 6,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 10,6 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 5,2 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 3,3 prosentin kannattavuutta.