13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Konsernin liitetiedot

13. Aineelliset käyttöomaisuushyödyk­keet
€ 000

Maa- ja

vesialueet


Rakennukset

ja

rakennelmat


Koneet ja

kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

 Yhteensä 2016


Yhteensä 2015

Hankintameno 1.1.

17 162 20 456 84 20 719 19 376

Jakautumisessa siirtynyt hankintameno

- - -622 - -622 -

Lisäykset

- 2 1 919

-

1 921 1 368

Vähennykset

- - -8 - -8 -25

Hankintameno 31.12.

17 164 21 745 84 22 010 20 719

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-

-99 -18 679 -83 -18 860 -17 677

Jakautumisessa siirtyneet poistot

-

- 219 - 219 -

Poistot

- -7 -976 - -983 -1 183

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

- -106 -19 436 -83 -19 624

-18 860

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17 64 1 777 1 1 859 1 699

Kirjanpitoarvo 31.12.

17 59 2 309 1 2 386 1 859
             

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

€ 000

 Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet ja
kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

Yhteensä 2016
Yhteensä 2015

Hankintameno ja lisäykset

 -

- 12 513 - 12 513 11 170

Jakautuminen 2.5.2016

-

- -514 - -514 -

Kertyneet poistot

- - -10 556 - -10 556 -9 657

Jakautuminen 2.5.2016

- - 219 - 219 -

Kirjanpitoarvo 31.12.

- - 1 661 - 1 661 1 514