Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase (FAS)

Liitetieto

31.12.2016

31.12.2015

VASTAAVAA

 

   

 

 

   

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

   

 

 

   

Aineettomat hyödykkeet

   

Aineettomat oikeudet

 

119 499,35 324 554,36

Muut pitkävaikutteiset menot

  144 740,09 45 985,99

 

 

264 239,44 370 540,35

Aineelliset hyödykkeet

9

   

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79 16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

57 692,77 64 286,23

Koneet ja kalusto

 

590 196,97 129 674,13

Kulumaton käyttöomaisuus

  1 210,95 1 210,95

 

 

665 919,48 211 990,10

Sijoitukset

10

   

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

106 941 107,93 113 577 840,00

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32 606 292,32

 

 

107 547 400,25 114 184 132,32
       

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

108 477 559,17 114 766 662,77

 

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

   
 

 

   

Lyhytaikaiset saamiset

11

   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

35 442,90 1 053 198,66

Myyntisaamiset

  8 296,43 -

Muut saamiset

 

58 213,43 96 751,53

Siirtosaamiset

 

401 203,53 170 080,92

 

 

503 156,29 1 320 031,11

 

 

   

Rahat ja pankkisaamiset

 

1 399 228,43 3 071 583,22

 

 

   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

1 902 384,72 4 391 614,33

 

 

   

Vastaavaa yhteensä

 

110 379 943,89 119 158 277,10
       

Liitetieto

31.12.2016

31.12.2015

       

VASTATTAVAA

 

   

 

     

OMA PÄÄOMA

 

   

 

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

   

Osakepääoma

 

2 087 564,50 2 087 564,50

Ylikurssirahasto

 

0,00 7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

30 049 535,32 31 370 258,22

Edellisten tilikausien tulos

 

1 224 264,56 72 104,05

Tilikauden tulos

 

2 297 693,26 2 772 415,03

Oma pääoma yhteensä 

 

35 659 057,64 44 201 827,60
       

VIERAS PÄÄOMA

 

   

 

 

   

Pitkäaikainen vieras pääoma

 
   

Lainat rahoituslaitoksilta

    13

8 000 000,00 7 500 000,00

 

 

8 000 000,00 7 500 000,00

 

 

   

Lyhytaikainen vieras pääoma

 
   

Ostovelat

       14

296 293,33 237 374,15

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

4 000 000,00 4 500 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

59 717 453,29 60 543 397,78

Muut velat

 

1 986 530,20 512 933,55

Siirtovelat

 

564 649,62 1 257 439,79

Tilikauden tulokseen perustuvat verot

  155 959,81 405 304,23

 

 

66 720 886,22 67 456 449,50

 

 

   

Vieras pääoma yhteensä

 

74 720 886,25 74 956 449,50

 

 

   

Vastattavaa yhteensä

 

110 379 943,89 119 158 277,10