Emoyhtiön rahavirtalaskelma

Emoyhtiön rahavirtalas­kelma (FAS)

€ 000 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
     
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto ennen veroja 2 297 2 772
Oikaisut tilikauden tulokseen -1 730 -1 085
Käyttöpääoman muutos 1 455 803
Maksetut korot -352 -300
Saadut korot 0 38
Maksetut verot -716 -201
Liiketoiminnan rahavirta 955 2 026
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 673 -134
Tytäryhtiöhankinnat -2 099 -868
Investointien rahavirta -3 771 -1 002
     
Rahoituksen rahavirta:    
Omien osakkeiden hankinta 0 -386
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -13 000 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 -3 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot 4 000 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 9 000 0
Konsernirahoituserät* 3 000 4 813
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 855 -1 039
Rahoituksen rahavirta 1 145 388
 
   
Rahavarojen muutos -1 672 1 413
     
Rahavarat tilikauden alussa 3 072 1 659
Rahavarojen muutos -1 672 1 413
Rahavarat tilikauden lopussa 1 399 3 072
* Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.