Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaat­teet (FAS)

Yrityksen perustiedot

Digia Oyj on Digia -konsernin emoyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Atomitie 2, 00370 Helsinki. Digia Oyj:n liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat Digia Finland Oy, Digia Commerce Oy ja Digia Sweden Ab.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS, Finnish accounting standards). Tilinpäätös perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin. Hankintamenoon perustuva kirjanpitoarvo on alennettu tarvittaessa käypää arvoa vastaavaksi.

Emoyhtiö on 1.6.2005 alkaen toiminut konsernin hallintoyhtiönä ja veloittanut konserniyhtiöitä suoritetuista palveluista.

Konsernirakenne

Digian varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2016 Digian jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa. Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.5.2016.

Eläkejärjestelyt

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu lakisääteisillä eläkevakuutuksilla. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiöltä saatuun vahvistukseen. Eläkekulut kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Leasingmaksut

Leasingmaksut on käsitelty vuosikuluina.


Pysyvät vastaavat ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena olevat pitoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat oikeudet 3–5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta
   
Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta
Koneet ja kalusto 3–8 vuotta
   

Vuosikuluksi on kirjattu ne käyttöomaisuushankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2016 päivätyn taseen mukaan 33 571 493 euroa, josta tilikauden voittoa 2 297 693 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.