9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Emoyhtiön liitetiedot

9. Aineelliset käyttöomaisuushyö­dykkeet

€ 000

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja

rakennelmat

Koneet ja

kalusto

Yhteensä

2016

Yhteensä

2015

Hankintameno 1.1. 17 162 2 018 2 197 2 087
Lisäykset - - 561 561 110
Hankintameno 31.12. 17 162 2 579 2 758 2 197
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -99 -1 888 -1 986 -1 948
Poistot - -7 -100 -107 -38
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -105 -1 988 -2 093 -1 986
           
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 64 130 211 140
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 58 590 665 211