8. Aineettomat hyödykkeet

Emoyhtiön liitetiedot

8. Aineettomat hyödykkeet€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä

2016

Yhteensä

 2015

Hankintameno 1.1. 5 223 706 5 939 5 878
Lisäykset 117 140 257 61
Vähennykset -200 -4 -204 -
Hankintameno 31.12. 5 150 842 5 992 5 939
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -4 909 -660 -5 569 -5 331
Poistot -122 -37 -159 -238

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-5 031 -697 -5 728 -5 569
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 325 45 371 547
Kirjanpitoarvo 31.12. 119 146 265 371