12. Oma pääoma

Emoyhtiön liitetiedot

12. Oma pääoma

€ 000

2016

2015

Osakepääoma 1.1.

2 088 2 088

Osakepääoma 31.12.

2 088 2 088
     

Ylikurssirahasto 1.1.

7 899 7 899

Siirto SVOP:iin

-7 899 -

Ylikurssirahasto 31.12.

0 7 899
     

Sidottu oma pääoma yhteensä

2 088 9 987
     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

31 370 31 370

Siirto ylikurssirahastosta

7 899 -

Jakautumisvastike

-9 220 -

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

30 050 31 370
     

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

3 232 1 406
     

Osingonjako

-1 659 -1 039

Omat osakkeet

-204 -388

Osakeperusteiset maksut

-145 92

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

1 224 72
     

Tilikauden tulos

2 298 2 772
     

Vapaa oma pääoma yhteensä 

33 571 34 215
     

Oma pääoma yhteensä

35 659 44 202
     

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2016 2015

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

30 050 31 370

Voitto edellisiltä tilikausilta

1 224 72

Tilikauden voitto

2 298 2 772

Yhteensä

33 571 34 215