10. Sijoitukset

Emoyhtiön liitetiedot

10. Sijoitukset


€ 000 

Sijoitukset
tytäryhtiö-

osakkeisiin

Muut

osakkeet
ja osuudet

Yhteensä

2016

Yhteensä

2015

Hankintameno 1.1. 113 578 606 114 184 114 219
Lisäykset 3 623 - 3 623 -
Vähennykset -3 - -3 -38
Osittaisjakautumisessa siirtyneet -10 257 - -10 257 -
Hankintameno 31.12. 106 941 606 107 547 114 184
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 113 578 606 114 184 114 222
Kirjanpitoarvo 31.12. 106 941 606 107 547 114 184
         

Erittely muista osakkeista ja osuuksista

Konserniyritykset Kotipaikka Kotimaa Omistusosuus

Osuus

äänivallasta

Digia Sweden Ab Tukholma Ruotsi 100 % 100 %
Digia Finland Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
Digia Commerce Oy Vaasa Suomi 100 % 100 %
         

 Muut osakkeet ja osuudet

€ 000
Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli 62
Kytäjä Golf Oy 39
Vierumäki Golf Oy 17
Vierumäki Golf Club Oy 35
Vierumäen Loma-aika Oy 138
Vierumäen Kuntoharju Oy 270
Rikunniemen Huolto Oy 6
Tahko Golf Club Oy 39
Yhteensä 606