Tunnusluvut

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys

€ 000 2016 2015 Muutos, %
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto  86 463 80 946 6,8 %
Liikevoitto  5 419 5 854 -7,4 %
- suhteessa liikevaihtoon  6,3 % 7,2 %  
Katsauskauden voitto  4 064 4 246 -4,3 %
- suhteessa liikevaihtoon 4,7 % 4,8 %  
       
Katsauskauden voitto, lopetetut toiminnot 75 843  981  
Katsauskauden voitto,
jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
79 907  5 228  
       
Oman pääoman tuotto, % 11,0 %  13,5 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,0 %  15,6 %  
Korollinen vieras pääoma 13 686  13 513 1,3 %
Rahavarat 1 994  6 710 -70,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 35,6 %  16,6 %  
Omavaraisuusaste, % 49,8 %  53,7 %  
       
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,20  0,20  
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,20  0,20  

Uusien ESMA-ohjeiden soveltaminen

Digia Oyj on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti.


Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Tässä vuosikertomuksessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta. Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpidon erotus.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetiedot 28 ja 30). 

LiikevaihtoOperatiivinen tulosRahavirtaTulos per osake

Vertailuluvut 2012–2014 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.