Johtaminen ja esimiestyö

Johtaminen ja esimiestyö

Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on tutkitusti suora vaikutus henkilöstön motivaatioon ja työhyvinvointiin sekä tätä kautta koko organisaation tuottavuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Laadukas esimiestyö kattaa myös suorituksen ja työhyvinvoinnin johtamisen, joilla taataan hyvä ja kannattava kasvu.

Digialla valmentava johtajuus on osa tavoitteellista suoritusten ja työhyvinvoinnin johtamista sekä osaamisen kehittämistä. Esimiestaitoja vahvistetaan Digialla jatkuvasti erilaisin valmennuksin. Vuonna 2016 keskityttiin esimiestyön laadun parantamiseen järjestämällä ulkopuolisen kumppanin kanssa kolme pitkää esimiesten valmennuskokonaisuutta. Esimiehen monipuolista roolia tuettiin valmentavan johtamisen keinoin; teemoina olivat esimiestyön haasteet, johtajuusprofiili, motivaation ja itsensä johtaminen, huipputiimin rakentaminen, motivaation rakentaminen ja tunneäly johtamisen välineenä. Valmennuskokonaisuudessa keskityttiin myös tehokkaaseen viestintään, joka on esimiestyön tärkeimpiä osaamisalueita. Esimiehen omaa jaksamista tuettiin valmennuksen avulla, joka toteutettiin yhteistyönä vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvointijohtaminen kehittyi vuoden aikana selvästi. Digia panosti esimiesvalmennuksiin, raportoinnin läpinäkyvyyteen sekä tehokkaaseen käytännön yhteistyöhön esimiesten, henkilöstöpalveluiden, vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvointijohtamisen tarkoituksena on vahvistaa tavoitteellista suorituksen johtamista yhdessä esimiesten kanssa. Tavoitteellisella suorituksen johtamisella voidaan vaikuttaa hyvään johtamiskokemukseen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusia keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi: muun muassa työhyvinvoinnin johtamisen mittarit tiedolla johtamisen tueksi, esimiesten ja työterveyhuollon yhteistyön arkijohtaminen sekä henkisen ylikuormituksen ennaltaehkäisy.

HR-järjestelmät ja -prosessit auttavat johtamaan

Viestintä on tärkeä osa arkijohtamista, ja Digia on hyödyntänyt sosiaalisia kanavia entistä vahvemmin vuonna 2016. Yammer on ollut ahkerassa käytössä digiarjessa, koska se on hyvä kanava tiimityöhön ja keskinäiseen viestintään sekä myös isomman joukon tavoittamiseen. Intranetissä olevat HR Palvelut -sivut uudistettiin sekä ilmeeltään että sisällöltään vastaamaan kasvavan organisaation tarpeita. Kuukausittainen HR-info on tärkeä säännöllinen kanava, jonka avulla saamme yhdessä esimiesten kanssa jalkautettua operatiivisia henkilöstöasioita eri puolille organisaatiota.

Vuonna 2016 jatkoimme Sympa HR:n kehittämistä vastaamaan paremmin Digian henkilöstöhallinnon tarpeita. Järjestelmän ansiosta työsuhteita koskeva ajantasainen tieto on entistä helpommin sekä esimiesten että työntekijöiden saatavana. Sympa HR -järjestelmän avulla saadaan arvokasta tietoa työntekijöiden jakautumisesta eri nimike- ja uravaiheisiin. Tätä tietoa voidaan entistä paremmin hyödyntää esimerkiksi rekrytointitilanteissa ja tehtävänkierrossa. HR-tunnuslukuihin liittyvät tiedot siirtyvät Sympa HR:stä Qlikview-raportointijärjestelmään, jonka ansiosta keskeiset HR-tunnusluvut ovat ajantasaisesti esimiesten käytössä ja tuovat näkyvyyttä jokapäiväiseen johtamiseen.

Säännölliset yhteistoimintapalaverit järjestetään noin kerran kuukaudessa ja niiden tavoitteena on parantaa entisestään yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Vuonna 2016 luotiin yhteistoiminnan vuosikello, jonka mukaan raportoidaan luottamusmiehille myös työehtosopimuksen mukaiset ja yhteiskuntavelvoitteisiin liittyvät HR-tunnusluvut ja -tilastot.