Henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstön tyytyväisyys

Vuonna 2016 toteutettiin kaksi kyselyä koko Digian henkilöstölle. Keväällä uuden toimitusjohtajan aloittaessa henkilöstöltä pyydettiin kehitystoiveita avokysymyksin, joihin digialaiset vastasivat aktiivisesti ja joiden perusteella toimitusjohtaja sai runsaasti tietoa henkilöstön ajatuksista. Vastaukset auttoivat myös liiketoimintoja asettamaan omat tavoitteensa.

Syksyllä, uuden organisaation astuttua voimaan, toteutettiin laajempi henkilöstötutkimus, jossa mitattiin henkilöstön tyytyväisyyttä erilaisten teemojen avulla. Sitoutumisen viitekehyksen teemat olivat: Yhdessä tekeminen, Tavoitteet, Rohkeus uudistua, Oppiminen, Aikaansaaminen, Arvostettu yritys, Esimies ja Sitoutuneisuus. Vastausaktiivisuus oli hyvä, 83 %. Vahvuuksiksemme paljastui selkeästi yhdessä tekeminen ja esimiestyö. Mittasimme myös sitoutuneisuutta, jonka tulos oli 3,97 pistettä (enimmäismäärä 5 pistettä). Henkilöstötutkimuksen pohjalta on laadittu kehitysohjelmia koko organisaatiolle vuodelle 2017.

Voimme olla ylpeitä digialaisten sitoutumisesta yritykseen. Valtaosa henkilöstöstä kokee työnsä merkitykselliseksi ja he haluavat jatkossakin työskennellä Digialla. Työnantajamielikuvan kehitys on näkynyt myös siinä, että digialaiset haluavat suositella työnantajaansa ja uskovat Digian tulevaisuuteen.

Tiiviimpi yhteistyö Digian yksiköiden välillä ja uuden organisaation mukanaan tuomien roolitusten ja tavoitteiden selkiyttäminen kaipaavat vielä kehittämistä. Pyrimme jatkossa jakamaan osaamista enemmän ja ratkaisemaan haasteita entistä paremmin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Jatkamme myös tavoitteellisen johtamisen ja yhteisten toimintatapojen kehittämistä strategian jalkauttamisen jatkuessa.