Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Digia Oyj:n hallitus on 2.2.2017 päättänyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän erikseen. Lähtökohtaisesti kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Nyt päätetyllä järjestelmällä korvataan aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottuva osakepalkkiojärjestelmä.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihto-mittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja liikevaihtotavoite on asetettu vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkiosta pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.