Tilikauden 2016 muut olennaiset tapahtumat

Tilikauden 2016 muut olennaiset tapahtumat

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2016. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2015 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5), valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Tilikauden 2015 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2016.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. Digian hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta vuoden 2016 aikana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.


Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. Digian hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta vuoden 2016 aikana.

Digia Oyj:n jakautuminen kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen 16.12.2015 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia Oyj:n jatkaessa Kotimaa-liiketoimintaa.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä 5–8 muutetaan olevan 4–8. Muilta osin 4 § ei muuteta. Näin ollen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan (4–8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautuu siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa.

Osana jakautumista hyväksyttiin Digia Oyj:n ylikurssirahaston alentaminen koko määrällään, eli 7 899 485,80 eurolla. Siltä osin kuin alennettavaa määrää ei käytetä varojen jakamiseksi Qt Group Oyj:lle, se kirjattiin Digia Oyj:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Lisätietoa Digian yhtiökokous päätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2016.