Osakeperusteiset maksut

Osakeperustei­set maksut

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Digia Oyj:n hallitus päätti 12.3.2015 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 12.3.2015 päätetyllä järjestelmällä korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2016 ulottuva osakepalkkiojärjestelmä.

Osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015–2017. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Kultakin ansaintajaksolta yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla liiketoiminnan avainhenkilöillä on oikeus yhteensä enintään 115 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmästä on myönnetty tilikaudella osakepalkkioina yhteensä enintään 112 499 kappaletta. Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkioita ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää. Osakepalkkiojärjestelmät on kuvattu tarkemmin jäljempänä liitetiedossa 19, Osakeperusteiset maksut.

Tilikaudella 2016 järjestelmästä kirjattiin kulua 0,2 miljoonaa euroa ja tilikausina 2015–2016 järjestelmästä kirjattiin kulua 0,7 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkiojärjestelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti.

Osakasluettelon 31.12.2016 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti (sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset):

Hallitus Osakkeita, kpl 
Pertti Kyttälä, hallituksen puheenjohtaja

3 000

Robert Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja 4 520 000
Martti Ala-Härkönen 0
Päivi Hokkanen 8 170
Seppo Ruotsalainen 0
 

 


Toimitusjohtaja  
Timo Levoranta 70

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 21,7 %.