Hallitus

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään neljä, mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Niiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

 • yhtiön toimiala
 • yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen
 • pörssiyhtiön toiminnan erityisluonne
 • laskentatoimi
 • riskien hallinta
 • yrityskaupat 
 • hallitustyöskentely

Hallituksen jäseninä tulee olla molempia sukupuolia. Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2016 hallituksessa. Molemmat sukupuolet ovat hallituksessa edustettuina.


Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

 • hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin
 • hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset
 • hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja

Lisäksi hallituksen työjärjestys kattaa seuraavat tehtävät:

 • määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon
 • ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia
 • ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä
 • määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiainjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja)
 • määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Hallitus piti tilikauden 2016 aikana yhteensä 16 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli keskimäärin 93 %. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa.


Hallituksen kokoonpano

Digia Oyj:n hallituksen jäsenet vuonna 2016

Hallituksen jäsen Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Omistukset 31.12.2016** Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen* 1965 KTT, TkL

Talousjohtaja,

Caverion Oyj

 0 2016
Päivi Hokkanen 1959 KTM

Tietohallintojohtaja,

A-Katsastus Group

8 170 2012
Robert Ingman
Varapuheenjohtaja
1961 DI, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,

Ingman Development Oy Ab

4 520 000 2010
Pertti Kyttälä
Puheenjohtaja
1950 KTK

Toimitusjohtaja,

Peranit Oy

3 000 2005
Seppo Ruotsalainen 1954 TkL Hallitusammattilainen 0 2012
Leena Saarinen*** 1960 ETM Hallitusammattilainen - 2012–2016
Tommi Uhari*** 1971 DI Hallitusammattilainen - 2010–2016
Kai Öistämö*** 1964 TkT, DI Hallitusammattilainen - 2015–2016

* jäsen 16.3.2016 lukien

** sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

*** jäsen 16.3.2016 asti

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Päivi Hokkanen, Martti Ala-Härkönen, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Arviossa on huomioitu Pertti Kyttälän yli 10 vuoden kestänyt yhtäjaksoinen hallituksen jäsenyys, joka kokonaisarvion perusteella ei vaikuta riippumattomuuteen. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksen takia.