Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2016 kolme (3) valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvisti valiokuntien työjärjestykset vuodelle 2016 kokouksessaan 28.4.2016.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2016 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Seppo Ruotsalainen, Martti Ala-Härkönen, Leena Saarinen (16.3.2016 asti) ja Tommi Uhari (16.3.2016 asti). Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa alla.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2016 Päivi Hokkanen (puheenjohtaja), Robert Ingman, Martti Ala-Härkönen, Leena Saarinen (16.3.2016 asti) ja Kai Öistämö (16.3.2016 asti). Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella kahdeksan kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa alla.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2016 Robert Ingman (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen ja Tommi Uhari (16.3.2016 asti). Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty erillisessä taulukossa alla.


Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016

Nimi Hallituksen kokoukset Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Nimitysvaliokunta
Martti Ala-Härkönen* 11/12 3/3 6/6 -
Päivi Hokkanen 16/16 - 8/8 -
Robert Ingman 16/16 - 8/8 4/4
Pertti Kyttälä 16/16 4/4 - 4/4
Seppo Ruotsalainen 16/16 4/4 - 2/2
Leena Saarinen** 4/4 1/1 2/2 -
Tommi Uhari** 3/4 1/1 - 2/2
Kai Öistämö** 3/4 - 2/2 -

* jäsen 16.3.2016 lukien

** jäsen 16.3.2016 asti